push tab push basic
  tab push lead
e7#9 funk tab e7#9 part 1
  tab e7#9 part 2
  tab e7#9 part 3
Down Town Blues tab down town
Minor Slip tab minor slip
I Can Funk tab i can funk
Groove Tool tab groove tool
Bb Valuta Rag tab Bb val. rag
Quickchange tab quickchange
For You tab for you
    tab exercises
lick 1 lick 1 slow tab licks 1 - 4
lick 2 lick 2 slow
lick 3 lick 3 slow  
lick 4 lick 4 slow